תקנון ותנאי שימוש באתר פומביט
הזן טקסט חופשי

 תקנון ותנאי שימוש באתר פומביט

תקנון ותנאי שימוש באתר פומביט

עודכן ביום   8/11/2015

1.       האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וישויות משפטיות אחרות בצורה שווה.

 

2.      כללי

2.1.  ברוכים הבאים לאתר פומביט.

2.2.  מפעילי האתר, חברת ג.ד.שרוני בע"מ ח.פ. 512646217 (להלן: "מפעילי האתר") מפעילים את אתר האינטרנט תחת שם המתחם ("domain") www.pombit.com(להלן: "האתר"). התקנון ותנאי השימוש המפורטים בדף זה (להלן: "התקנון ותנאי השימוש") וכן מדיניות הפרטיות המפורטת בדף אחר (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווים הסכם חוקי מחייב בינך לבין מפעילי האתר באמצעות האתר. 

2.3.  אנא הקפד לקרוא את התקנון ותנאי השימוש לפני הגלישה באתר. גלישתך באתר, לרבות גלישה עם או בלי הרשמה ו/או כל פעילות אחרת בה אתה מעורב באתר, מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש וכן למדיניות הפרטיות של האתר, במהדורתם האחרונה המפורסמת באתר. אנא זכור שהתקנון ותנאי השימוש וכן מדיניות הפרטיות הינם חוזי התקשרות לכל דבר ועניין ותנאיהם הינם תנאים קובעים לעניין היחסים בין הצדדים.

2.4.  כדי לעשות שימוש באתר עליך להיות בעל כשרות משפטית ובגיל 18 ומעלה. הינך מאשר כי אתה בעל כשרות משפטית ובגיל של מעל ל 18.

2.5.  זכות השימוש באתר הינה אישית. הנך מאשר כי לא תעביר את זכות השימוש באתר לידי צד ג' כלשהו.

2.6.   הנך מאשר כי במידה שפעילותך באתר תחייב את מפעילי האתר להעניק לך סיסמאות וקישורים כדי להשתמש באתר, הנך אחראי בלעדי על  סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או כל הקשור בו. הנך מצהיר כי ידוע לך כי מפעילי האתר הינם הבעלים של הסיסמא/ות, על הקניין הרוחני וזכויות היוצרים שבסיסמא/אות אלה.

2.7.  תנאי השימוש והתקנון באתר ישונו מעת לעת על ידי מפעילי האתר וזאת ללא צורך בהודעה מראש. עליך להתעדכן בשינויים אלה והאחריות על כך היא עליך. במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש ולתקנון אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר והנך מתבקש להימנע מלהשתמש בו.

2.8.  האתר ישתנה מעת לעת, לרבות אך לא רק במאפייניו, תכונותיו, האופן בו הוא מעוצב, האופן שמשתמשים בו, התוכן שלו, שעות הפעילות והציוד הנדרש לשימוש באתר ולגישה אליו. מפעילי האתר ו/או האתר רשאים להפסיק הפצת מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ולשנות את מהירויות העברת המידע ו/או כל מאפיין אותו ו/או מאפייני שידורים אחרים. יחד עם זאת, מפעילי האתר מתחייבים לעשות ככל אשר ברשותם, ובאופן סביר, כדי לסיים בהתחייבויות שלקחו על עצמם.

2.9.  כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הוא מודע לתקנון ולתנאי השימוש באתר וכי הוא מקבל אותם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד מפעילי האתר, ו/או האתר, ו/או בעלי האתר ומפעיליו, ו/או מנהלים במפעילי האתר, ו/או סוכניהם, ו/או שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר על פי התקנון ותנאי השימוש.

2.10.  כדי לקבל גישה ולעשות שימוש באתר עליך להיות בעלים של גישה וסמכות הפעלה על ציוד קצה שישתנה מעת לעת, על פי צרכי האתר, שינויים טכנולוגיים שיחולו והתפתחויות טכנולוגיות (להלן: "ציוד הקצה"). האחריות על ציוד הקצה, לרבות קיומו, תקינותו ושדרוגו, היא עליך. מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לכל הנזקים לציוד ו/או לתכנה ו/או למידע שלך כתוצאה משימוש באתר ו/או במצב שציוד הקצה שברשותך לא יתאים עוד לפעילות מול האתר.

2.11.  הנך מאשר כי הפעילות שבה אתה מעורב ושאותה אתה מבצע בקשר לאתר ולמפעילי האתר הינה פעילות חוקית בהתאם לכל דין.

2.12.  מובהר כי מפעילי האתר אינם אחראים על כל נזק שעלול להיגרם למחשב ו/או למכשיר הסלולרי ו/או למכשיר קצה אחר הקיים היום או שיהיה קיים בעתיד, כתוצאה מפעילותך באתר. 

 

3.       מטרת האתר –מכירות פומביות ומכירות רגילות של ציוד תעשייתי משומש

3.1.    מטרת האתר היא מכירות פומביות ומכירות רגילות של ציוד תעשייתי משומש, חומר גלם וכל פריט חוקי אחר שיימצא לו קונה (להלן: "הציוד"), על פי הפירוט להלן:

3.1.1. מכונות- מכונות תעשייתיות במצבי כשירות שונים, אשר יפורטו בדף המכירה של כל פריט ספציפי.

3.1.2. חומרי גלם- חומרי גלם שונים הקשורים לתעשייה  ו/או שיש לו קונה.

3.1.3. שונות כל פריט אחר שיימצא לו קונה.

 

4.       הצהרת הקונה-

4.1.    הנך מצהיר כי אתה קונה את הציוד במצב "as is" בחצר המוכר ולא יהיו לך כל טענות לגבי מצבו של הציוד. עוד אתה מצהיר כי ידוע לך וכי כל אחריות על מצבו של הציוד, הנרכש במצבו זה, הנה על המוכר בלבד.

4.2.    הנך מצהיר כי המכירה באתר מתבצעת מולך כקונה ואינה נעשית עם צד שלישי אחר אלא אם צויין והוסכם כך על ידי בעלי האתר.

4.3.    מכירת או העברת הציוד הנרכש באתר על ידך לצד שלישי היא על אחריותך בלבד ובעשותך כן, פוקעת אחריותם של בעלי האתר.

4.4.    הנך מצהיר כי לא תיצור קשר עם קונה אחר לצורך תיאום מחירי הקנייה או לצורך כל מטרה אחרת אשר נוגדת את עקרונות המכירה באתר זה.

4.5.    הנך מצהיר כי לא תיצור קשר עם המוכר, למעט בדיקת המכונה שלמותה, אפשרויות ההובלה לאחר הקנייה וכיוצא בזה, לצורך תיאום מחיר מראש או רכישה שלא במסגרת האתר.

4.6.    בעת הרכישה תתבקש לאשר את הצהרת הקונה ועל פיה ראית או בדקת, או לפחות ניתנה לך האפשרות לבדוק את הציוד.

 

5.       הצהרות המוכר

5.1.    הנך מצהיר כי כל אחריות על מצבו של הציוד, שאותו אתה מוכר במצב "as is" בחצרך, הינה עליך ועליך בלבד. ככל שיהיו טענות על מצבו של הציוד, האחריות תהיה עליך ועליך בלבד. אם טענות אלה ייטענו במסגרת הליכים משפטיים כלשהם הרי שאתה בלבד תישא בהוצאות הליכים כאלה, לרבות אם מפעילי האתר ייתבעו לדין בשל עניין זה. אתה תשפה את בעלי האתר באופן מלא, לרבות ריבית והצמדה במידת הצורך, על הוצאות מעין אלה.

5.2.    הנך מצהיר כי פעילותך באתר כפופה להצהרות אותן הצהרת בהסכם עליו אתה חתום עם מפעילי האתר (להלן: "ההסכם").

5.3.    בנוסף לכך, הנך מצהיר כי:

5.3.1. לא תיצור קשר עם קונה פוטנציאלי כלשהו ולא תאפשר קשר כזה.

5.3.2. יהיה לך קשר עם קונה רק לצורך תיאום השינוע של הציוד שנקנה בפועל.

5.3.3. היה ותצמח עוד עסקת מכר בהכרות עם הקונה ו/או עם קונים פוטנציאלים ו/או אנשים הקשורים לעסקת המכר, תשלם עמלה לבעלי האתר כפי שהתחייבת בהסכם.

 

6.       תנאי וסוגי המכירה באתר

6.1.    מכירה רגילה-מכירה במסגרת האתר בה נקבע על ידי בעלי האתר מחיר לפריט, הוא המחיר הנקוב לרכישתו. מי שרכש את הציוד בסוף מכירה רגילה ייקרא קונה.

6.2.    מכירת ביד (BID)-מכירה פומבית במסגרת האתר בה ניתנות על ידי משתמשים הצעות עוקבות ובסכומים גדלים לרכישת הציוד. בסוף מכירת הביד מי שקנה את הציוד ייקרא זוכה.

6.3.    מינימום ביד- משתמש אשר בוחר בנתוני פריט מסוים יראה את מחיר המינימום של הפריט עוד טרם תחילתה של המכירה. עם תחילתה יראה המשתמש את הסכום הבא שאפשר להציע עבור אותו הפריט. משתמש יראה, לאחר תחילת המכירה, את ההצעה הגבוהה ביותר שניתנה עד לאותו זמן וכן את מספר ההצעות שניתנו בגין אותו פריט. המשתמש לא יראה פרטים מזהים כלשהם אודותמציעים אחרים. במינימום ביד יופיע "סמל אזהרה" שמשמעו הוא כי המוכר קבע מחיר מינימום (שאותו אין הקונה רואה). אם ההצעה שהוצעה עברה את מחיר המינימום שנקבע, סמל האזהרה ייעלם. אם ההצעה הייתה מתחת למינימום, ולא הוצעה הצעה גבוהה ממנה, הקונה יקבל תשובה תוך שני ימי עבודה האם הצעתו זכתה בכל זאת.

6.4.    תחילת מכירה- השעה שנקבעה על ידי בעלי האתר ו/או מפעיליו לתחילת האפשרות למתן BID.

6.5.    בידר אוטומטי Automatic bidder- משתמש רשום יכול לקבוע מחיר מטרה על ידי סימון המקום המתאים לכך בדף המוצר והבידר יעלה את ההצעה בכל פעם שהמחיר יתעדכן במהלך המכירה עד לגובה שנקבע על ידו, או עד הזכייה, המוקדם מביניהם.

6.6.    סיום מכירה הזמן שנקבע מראש על ידי מנהלי האתר לסיומו של מכרז.

6.7.    הארכת מכירה- כאמור למכירה נקבע זמן סיום מוגדר מראש, אולם אם נכנסת הצעה בשתי הדקות האחרונות למכירה, יתווספו לזמן המכירה שתי דקות נוספות. וחוזר חלילה.

6.8.   הזמן הקובע- יתכנו הפרשי זמנים בין מערכות ממוחשבות שונות בשל הגדרות שונות או זמן רענון השרתים. למען הסר ספק, הזמן הקובע היחיד הוא על פי המערכת הממוחשבת של האתר והחלטת מפעילי האתר בלבד, קביעתם היא סופית ואינה ניתנת לערעור.

6.9.    ביטול העסקה על ידי הקונה-במקרה של ביטול עסקה על ידי הקונה הוא יחויב בעמלת תיווך בגובה 15% מסכום העסקה בעת הזכייה במכרז או מהמחיר הנקוב במכירה רגילה, בתוספת עמלת ביטול עסקה בגובה 33% מערך הציוד שנקנה. עסקה בערך נמוך או שווה ל 1,500 ש"ח + מע"מ לא תוכל להתבטל משום סיבה.

6.10.   ביטול עסקה עקב טעות הקונה- ביטול עסקה עקב טעות של הקונה תחייב את המשתמש בתשלום עמלת התיווך בגובה 15%, למעט מקרים של כוח עליון (force majeure) אשר אינם תלויים בקונה, לרבות תקלה באתר. יובהר, הסמכות לקבוע אם הרכישה התבצעה עקב תקלה שאינה קשורה במשתמש, נתונה בידיו של מפעיל האתר, ובידיו בלבד.

6.11.   ביטול העסקה עקב טעות באתר-בכל מקרה של ביטול עסקה עקב טעות של האתר, למשל מידות שאינן תואמות את הפריט המקורי, או טעות בתיאור הפריט או טעות במחיר הנקוב לפריט ובלבד שהטעות אינה זניחה, לא יחייבו את המשתמש בתשלום עמלה.

6.12.     זיהוימשתמש (user)- כל גולש אשר ירצה להשתמש בשירותי האתר לצורך רכישת ציוד, יחוייב ברישום ובקבלת שם משתמש וסיסמה יחודיים לו. בהרשמה יספק הגולש את הפרטים הבאים: מספר ת.ז., כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון. ברכישת ציוד מעל לסכום של 2,000 ₪ יחוייב המשתמש להמציא אמצעי זיהוי נוספים, צילום ת.ז. בצירוף צילום חשבון חשמל או חשבון מים, או חשבון ארנונה, עדכני ועל שם אותו משתמש. מעל סכום רכישה של ______ ₪ יחוייבהמשתמשלספקאמצעיזיהוינוסף. משתמש(user)לאיוכללחתוםעלהתקנוןאולהשתתףבמכירהבטרםירשםויקבלשםמשתמש.

 

7.       איסורים והגבלות על מוצרים הנמכרים באתר

7.1.    הנך מצהיר כי ידוע לך כי ייתכנו שינויים במידותיו המדויקות של מוצר עקב טעות סבירה במדידתו או בהבדלי הכיול בין מכשירי מדידה שונים.

7.2.    הנך מצהיר כי ידוע לך כי צבעים וגוונים נראים אחרת בכל מכשיר קצה ולכן מפעילי האתר אינם מתחייבים כי צבע/גוון הנראה באופן אחד במכשיר קצה אחד ייראה כאותו הגוון במכשיר קצה אחר. לעתים הצבעים/גוונים משתנים גם בשעות שונות של היום ובהתאם לתנאי הקרינה והאור בהם ממוקם מכשיר הקצה. מפעילי האתר פטורים מכל אחריות הקשורה בשינויי גוון של המוצרים באופן כלשהו.

7.3.    הנךמצהירכיידועלךכיבהתאם לכל דין, לרבותתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010, לא תהיה באפשרותך לבטל עסקה של רכישתהמוצריםהנמכריםבאתר, ולאתבקשלהחזיראתהמוצר/יםלאחרשרכשתאותו/ם.

7.4.    הנך מצהיר כי כל רכישה שתבצע באתר, תבוצע לאחר שבדקת היטב את המוצר/ים הנרכש/ים ומצאת כי מוצר/ים זה/אלה מתאימים לצרכיך.

 

8.      מחירון לממכר הציוד

8.1.  מחירון לציוד הוא ספציפי לכל פריט ומשתנה בהתאם לשיקול דעתם של מפעילי האתר ובעליו. אין מחיר קבוע אף אם שני מוצרים הם זהים בדגם שנת הייצור ואף במצבם הטכני.

 

9.<span style="font-w